เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางดำรงชีวิต ของประชาชน

เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี เกมส์สล็อต ทั้งหมด

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ก็เลยมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

  • ๑. ความพอประมาณ คือ ความเพียงพอที่ไม่น้อยเหลือเกินและไม่มากจนเกินความจำเป็น โดยไม่เอารัดเอาเปรียบตัวเองรวมทั้งคนอื่น ดังเช่น การสร้างแล้วก็การบริโภคที่อยู่ในระดับพอสมควร
  • ๒. ความเป็นเหตุเป็นผล คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอดีนั้น ควรเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล โดยพิเคราะห์จากเหตุต้นเหตุที่เกี่ยว ตลอดจนคิดถึงผลที่คาดว่าจะเป็นผลมาจากความประพฤตินั้นๆอย่างถี่ถ้วน
  • ๓. ภูมิต้านทาน คือ การเตรียมการให้พร้อมรับผลพวงรวมทั้งความเคลื่อนไหวด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้น โดยนึกถึงความน่าจะเป็นไปได้ของเหตุการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต PGSLOT

โดยมี ข้อจำกัด ของการตัดสินใจรวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับเพียงพอ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้

  • ๑. ข้อแม้วิชาความรู้ มี ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวพันรอบด้าน ความละเอียดถี่ถ้วนที่จะนำวิชาความรู้พวกนั้นมาไตร่ตรองให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบกิจการคิดแผนแล้วก็ความรอบคอบสำหรับในการปฏิบัติ
  • ๒. ข้อตกลงความดี ที่จะจำเป็นต้องสร้างเสริม มี มีความประจักษ์แจ้งใน คุณความดี มีความซื่อซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีความทรหดอดทน มีความเพียรพยายาม ใช้เชาวน์สำหรับการดำรงชีพ

พระราชกระแสรับสั่งอย่างย่อเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในวันฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าใจในความเป็นไปของประเทศไทยรวมทั้งคนประเทศไทยอย่างถ่องแท้แล้วก็กว้าง ได้ทรงวางรากฐานในการพัฒนาบ้านนอก แล้วก็ช่วยเหลือพลเมืองให้สามารถพึ่งตัวเองได้มีความ ” เพียงพออยู่พอกิน” แล้วก็มีความเป็นอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลยีรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ ทรงพินิจพิจารณาว่าแม้ราษฎรพึ่งตัวเองได้และก็จะมีส่วนช่วยเหลือสร้างเสริมชาติโดยสาธารณะได้สุดท้าย พระราชกระแสรับสั่งที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์สำหรับการสร้างความแข็งแรงในตัวเองของสามัญชนแล้วก็สามารถหาเลี้ยงชีพให้พอเพียงอยู่พอกินได้ ดังต่อไปนี้ SLOTXO

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจที่เพียงพอกับตนเอง ทำให้อยู่ได้ ไม่ต้องตกระกำลำบาก มีสิ่งของที่มีความจำเป็นที่ทำเป็นโดยตนเองไม่ต้องชิงชัยกับคนใดกัน แล้วก็มีเหลือเพื่อช่วยเหลือคนที่ไม่มี อันส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนในชุมชน แล้วก็ขยายไปจนกระทั่งสามารถที่จะเป็นสินค้าส่งออก เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจระบบเปิดที่เริ่มจากตัวเองแล้วก็ความร่วมแรงร่วมใจ ขั้นตอนการแบบนี้จะดึงสมรรถนะของ พลเมืองออกมาสร้างความแข็งแกร่งของครอบครัว ซึ่งมีความผู้พันกับ “จิตวิญญาณ”เป็น“คุณประโยชน์” มากยิ่งกว่า “ค่า”

ในระบบเศรษฐกิจเพียงพอจะจัดอันดับจุดสำคัญของ “ค่า” มากยิ่งกว่า “ค่า” ราคานั้นขาดจิตวิญญาณ ด้วยเหตุว่าเป็นเศรษฐกิจภาคการคลัง ที่ย้ำเพื่อตอบสนอง ต่อสิ่งที่จำเป็นที่ไม่จำกัด ซึ่งไม่มีขอบเขต ถ้าเกิดไม่สามารถที่จะสามารถควบคุม ได้เรื่องใช้ทรัพยากรอย่างทำลาย จะเร็วทันใจขึ้นแล้วก็ปัญหาจะตามมา เป็นการบริโภค ที่ก่อกำเนิดความทุกข์ทรมาน หรือพาไปพบความทุกข์ใจ และก็จะไม่มีช่องทางบรรลุจุดประสงค์ สำหรับในการบริโภค ที่จะก่อให้ความชอบใจรวมทั้งความสบาย (Maximization of Satisfaction)

ผู้ซื้อจะต้องใช้หลักขาดทุนเป็นผลกำไร (Our loss is our gain) อย่างงี้จะควบคุมความ อยากได้ที่ไม่จำกัดได้ และก็สามารถจะลดความอยากได้ลงมาได้ นำมาซึ่งความชอบใจ รวมทั้งความสบายพอๆกับ ได้ใส่ใจในเรื่อง “ค่า” จะช่วยทุ่นค่าใช้จ่ายลงได้ ไม่จำเป็นต้องไปหากระบวนการทำลายทรัพยากร เพื่อกำเนิดรายได้มาจัดแบ่งสิ่งที่เป็น “ความต้องการที่ไม่สิ้นสุด” และก็กำจัดจุดสำคัญของ “เงิน” ในรูปรายได้ที่เป็นตัวตารางบริโภค ลงได้ระดับหนึ่ง แล้วยังเป็นตัวแปรที่ไปลดภาระหน้าที่ของกลไก ของตลาด รวมทั้งการพึ่งกลไกของตลาด ซึ่งบุคคลโดยธรรมดา ไม่สามารถที่จะจะควบคุมได้ และ ได้มีส่วนสำหรับเพื่อการคุ้มครองปกป้อง การบริโภคเอาอย่าง (Demonstration Effects) จะไม่นำไปสู่การสูญเสีย จะมีผลให้ไม่มีการบริโภค เกิน (Over Consumption) ซึ่งส่งผลให้เกิดสถานการณ์ทางเศรษฐกิจดี สังคมไม่มีปัญหา การพัฒนายืนนาน สล็อต

เมืองไทยอุดมไปด้วยทรัพยากร รวมทั้งยังมีพอเพียงสำหรับราษฎรไทย หากมีการแบ่งสรรที่ดี โดยยึด ” คุณประโยชน์ ” มากยิ่งกว่า ” ค่า ” ยึดความเชื่อมโยงของ “บุคคล” กับ “ระบบ” และก็ปรับสิ่งที่ต้องการที่ไม่จำกัด ลงมาให้ได้ตามหลักขาด ทุนเพื่อผลกำไร รวมทั้งอาศัยความร่วมแรงร่วมมือ เพื่อกำเนิดครอบครัว ที่แข็งแกร่งอันเป็นพื้นฐาน ที่สำคัญของระบบสังคม เศรษฐกิจพอเพียง

การสร้างจะเสียค่าใช้จ่าย ต่ำลงถ้าเกิดรู้จักนำเอาสิ่งที่มีอยู่ในขั้นตอนธรรมชาติมาแต่ง ตามแนวความคิดในประเด็นต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งสรุปเป็นคำบอกเล่าที่สมควรจากที่ ฯพณฯ พล.อ.เปรม ว่ากล่าวนณสูลานนท์ ที่ว่า “…ทรงปลูกแผ่นดิน ปลูกความสำราญ ปลดความทุกข์ใจของประชาชน” สำหรับเพื่อการผลิตนั้นจำเป็นต้องทำด้วยความละเอียดรอบคอบมองไม่เห็นแก่ได้ จำเป็นต้องนึกถึงสาเหตุที่มีแล้วก็คุณประโยชน์ที่ได้รับมาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้นจะกำเนิดปัญหาอาทิเช่นบางบุคคลได้โอกาสทำแผนการแต่ว่ามิได้พิจารณาว่าสาเหตุต่างๆไม่ครบ ต้นเหตุหนึ่งเป็นขนาดของโรงงาน หรือเครื่องจักรซึ่งสามารถที่จะปฏิบัติได้ แม้กระนั้นสิ่งสำคัญที่สุด เป็นวัตถุดิบ หากไม่อาจจะให้เงินเดือนวัตถุดิบแก่เกษตรกรที่สมควร เกษตรกรก็จะไม่ผลิต ยิ่งถ้าเกิดใช้วัตถุดิบสำหรับใช้ในโรงงานั้น เป็นวัตถุดิบที่จะจำเป็นต้องเอามาจากระยะไกล หรือนำเข้าก็จะยิ่งยาก เพราะเหตุว่าวัตถุดิบที่นำเข้านั้นราคายิ่งแพง บางปีวัตถุดิบมีบริบูรณ์ ราคาบางครั้งอาจจะลดน้อยลงมา แม้กระนั้นเวลาจะขายข้าวของที่ผลิตมาจากโรงงานก็ขายยากเช่นเดียวกัน เพราะเหตุว่ามีมากมายก็เลยทำให้ราคาตก หรือกรณีใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร เกษตรกรรู้ว่าเทคโนโลยีทำให้เงินลงทุนมากขึ้น รวมทั้งผลิตผลที่เพิ่มนั้นจะล้นตลาด ขายได้ในราคาที่น้อยลง ทำให้ขาดทุน ควรจะเป็นหนี้ <SLOT>

เศรษฐกิจพอเพียง

การสร้างตามแนวคิดใหม่สามารถเป็นต้นแบบการคิดสำหรับการผลิต

  1. การสร้างนั้นมุ่งใช้เป็นอาหารในแต่ละวันของครอบครัว เพื่อมีเพียงพอสำหรับเพื่อการบริโภคทั้งปี เพื่อใช้เป็นอาหารในแต่ละวันรวมทั้งเพื่อขาย SUPERSLOT ◘◘◘
  2. การสร้างจะต้องอาศัยสาเหตุสำหรับในการผลิต ซึ่งจำเป็นต้องจัดเตรียมให้พร้อม ดังเช่น การกสิกรรมควรจะมีน้ำ การจัดให้มีแล้วก็มองแหล่งน้ำ จะมีผลให้กำเนิดคุณประโยชน์อีกทั้งการสร้าง และก็ผลดีใช้สอยอื่นๆ
  3. เหตุประกอบอื่นๆที่จะให้ให้การผลิตดำเนินไปด้วยดี รวมทั้งกำเนิดคุณประโยชน์เชื่อมโยง (Linkage) ที่จะไปเสริมให้กำเนิดความทนทานสำหรับในการผลิต จึงควรร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้งยัง เกษตรกร ธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจกิจการค้า รวมทั้งให้ดำเนินกิจการพร้อมกันไปร่วมกันได้

การสร้างจำเป็นที่จะต้องตระหนักถึงความเกี่ยวพันระหว่าง “บุคคล” กับ “ระบบ” การสร้างนั้นจำเป็นต้อง
ถือมั่นในเรื่องของ “ค่า” ให้มากยิ่งกว่า “ค่า” ดังพระราชกระแสรับสั่ง ซึ่งได้เสนอมาก่อนหน้านี้ที่ว่า

“…บารมีนั้นหมายถึงทำความดี เปรียบเทียบกับแบงค์ …ถ้าหากพวกเราสะสมเงินให้มากมายพวกเราก็สามารถที่จะใช้ดอก ใช้เงินที่เป็นดอก โดยไม่แตะทุนแม้กระนั้นถ้าหากพวกเราใช้มากมายกำเนิดไป หรือพวกเราไม่ระวัง พวกเรารับประทาน เข้าไปในทุน ทุนมันก็ลดลงๆจนกระทั่งหมด …ไปเบิกเกินบัญชีเขาก็จะต้องเอาการ ฟ้องพวกเราให้ล้มละลาย พวกเราอย่าไปเบิกเกินบารมีที่ชาติบ้านเมือง ที่ประเทศได้สร้างสมเอาไว้ตั้งแต่บรรพบุรุษของพวกเราให้เกินความจำเป็น พวกเราจะต้องทำบ้าง หรือพอกพูนให้ประเทศของพวกเราธรรมดามีอนาคตป้อมคงจะ บรรพบุรุษของพวกเราแม้กระนั้นสมัยก่อน ได้ก่อสร้างบ้านเมืองมาจนกระทั่งพวกเราแล้ว ในปัจจุบันนี้ที่พวกเรากำลังเสียขวัญ กลัว จะได้ไม่ต้องกลัว หากพวกเราไม่รักษาไว้…” เศรษฐกิจพอเพียง

( ชี้แนะเกมฟรี เกมดีจำต้อง นี้ที่เดียว !! เว็บความรู้ความเข้าใจไม่เป็นอันตราย 100% )
มีเกมดีๆให้แก่ท่าน เลือกเล่นล้นหลามไม่ว่าจะเป็น สล็อต บาคาร่า ยิงปลา
หรือจะเป็นรูเล็ต เว็บไซต์พนันที่สุดยอด
ก็มีไห้ทุกคน ได้เลือกเล่นกัน รวมทั้งยังมีเกมไห้เลือก ฯลฯไห้ทุกท่าย
ได้รื้นเริงเพลิดเพลินเจริญใจ กันอย่างไม่หยุดหย่อนอย่างยิ่งจริงๆ

อ่านบทความที่น่าสนใจ ถัดไป
nintendo switch Pro เครื่องคอนโซลพกพาได้ ขวัญใจเกมเมอร์
หมากรุก ช่วยฝึกให้คุณ เก่งในการวางแผน เป็นนักวิเคราะห์

อัพเดทล่าสุด : 29 สิงหาคม 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2021)